Srednjeročni program 2020 – 2024

Vizija

Z učenjem  povezati ljudi in krepiti skupnost

Poslanstvo

Spodbujanje, podpiranje in promoviranje pozitivnih spremembe v osebnem življenju in delovanju skupnosti na temelju izobraževanja in kulture:

 • Medgeneracijsko  učenje za razvijanje učenja drug od drugega, za pomoč in podporo drug drugemu, za delovanje v  skupnosti in njen razvoj.
 • Z učenjem izboljšati sodelovanje, povrniti zaupanje in optimizem ter okrepiti zavedanje, da samo z znanjem lahko spreminjamo vse, s čimer nismo zadovoljni.
 • Spodbujanje učenja za dejavno vključevanje mladih in odraslih v javno življenje (aktivno državljanstvo).
 • Učenje za ohranjanje in razvijanje intelektualnih in duhovnih potencialov starejših.
 • Spodbujanje nosilcev znanja, moči in kapitala, da dobrine s prostovoljskim sodelovanjem v društvu delijo s svojimi sokrajani za dobro lokalnega okolja.

Vrednote

 • Odprtost za različne ciljne skupine ter spoštovanje in upoštevanje posameznikovih značilnosti in interesov; odprtost za različne vsebine učenja, za preseganje preteklih ali sodobnih nasprotij.
 • Sodelovanje in dialog na vseh področjih delovanja z izmenjavo idej, znanja in izkušenj, s katerimi lahko prispevamo h kakovosti življenja posameznika in skupnosti, razvijanje partnerskih vezi z različnimi društvi in organizacijami v občini in izven nje.
 • Ustvarjalnost v vseh oblikah učenja spodbujamo ustvarjalnost, razvijanje lastnih potencialov, novih pogledov pa tudi radosti v osebnem in skupnostnem okolju.
 • Sožitje  z naravo in okoljem.

Vsebine izobraževalnih programov, s katerimi bomo uresničevali poslanstvo in vrednote

 • razvijanje bralne kulture med odraslimi in predšolskimi otroki preko spoznavanja literarnih del slovenskih avtorjev v Sloveniji in v zamejstvu
 • postavitev in delovanje odprte knjižnice
 • spoznavanja kulturne dediščine ko sooblikovalke današnjih vrednot in odnosov
 • na podlagi arheoloških najdb v Slovenij spoznavanje antičnih mitov, ki so pustili globoke sledi tudi v naši kulturni dediščini
 • spoznavanje in dokumentiranje kulturne in naravne dediščine v ožjem in širšem okolju (vodni viri, zaščitene vrste živali,
 • spoznavanje zgodovine krajev in nekdanjih načinov življenja preko življenjskih zgodb občanov in učencev OŠ Log Dragomer,
 • človek in okolje (miti ali resnica o podnebnih spremembah),
 • medgeneracijsko sobivanje,
 • sprejemanje priseljencev – srečanja »domačih« družin in družin priseljencev.
 • .z učenje tujih jezikov spoznavati druge kulture: angleščina, nemščina, francoščina, španščina, ruščina, spoznavanje kultur
 • računalniško opismenjevanje starejših

Izobraževalne oblike:

 • tečaji, študijski krožki, učenje v parih,  samostojno učenje,
 • tematska predavanja o pomenu razvijanja bralne kulture, o spoštovanju naravnih bogastev v občini (številni vodni viri), o migracijah in vplivu človeka na podnebne spremembe
 • izobraževalna potovanja

Izobraževalni programi 2020-2022 – nadaljevanje utečenih programov in nekaj novosti

Razvijanje bralne kulture kot vrednote:

 • nadaljevanje: Bralni krožek za odrasle; BK za najmlajše; Medgeneracijski bralni dogodki v Mesecu skupnega branja, antični miti v slovenskih pravljicah
 • novo: bralni dogodki na športnih prireditvah, knjigobežnice

Spoznavanje in razumevanje različnih kultur, spoštovanje drugačnosti in razvijanje strpnosti:

 • nadaljevanje: razvijanje identitete naših naselij in občine:  poznavanje gradnikov nacionalne identitete; pripovedi občanov o vrednotah, odnosih, načinih življenja nekoč (Pogovori z občani);
 • novo: srečanja z občani in njihovimi družinami, ki so prišli med nas iz drugih držav, kakovostno sobivanje priseljenih iz drugih držav, iz drugih slovenskih krajev in staroselci; projekti za razvijanje lokalne identitete (naključna prijaznost, socialne mreže za zmanjševanje osamljenosti)

Raziskovanje naravnih in kulturnih vrednot;

 • nadaljevanje: na podlagi arheoloških najdb pri nas spoznavanje antičnih mitov, ki so pustili globoke sledi v naši kulturni dediščini; odkrivanje in dokumentiranje naravnih in kulturnih vrednot v lokalnem okolju

Okoljevarstvene teme:

 • nadaljevanje: raziskovanje in dokumentiranje lokalnih vodnih virov zaradi njihovega ekonomskega in kulturnega pomena (vodnjaki kot kulturna dediščina)
 • novo: podnebne spremembe, mit ali resnica, kaj je v naših rokah

Lokalna politika na področju izobraževanja odraslih

 • nadaljevanje: strokovne podlage za pripravo in sprejem občinskega letnega programa izobraževanja odraslih.