Pogovori z občani 4

V četrti številki Pogovori z občani so objavljene tri raznolike življenjske poti: prva o staroselcu, ki je zapustil starše, da je lahko posvetil svoje življenje kmetovanju, druga o staroselcu, ki je imel rajši hokej kot svoje krajane, in tretja o nekdanjem učencu naše osnovne šole, uspešnem umetniku fotografu, prejemniku številnih nagrad.

Prelistajte in preberite revijo.

Frančišek Rus, rojen l. 1930 na Logu na domačiji Pri Gromu, je vse svoje življenje, od ranega otroštva do predaje kmetije nasledniku, posvetil kmetovanju. Kmetija je bila med največjimi, večja je bila samo še pri Škandru. Čas vojne je družino za vedno zaznamoval. Strah, kaj bo, ker je bil brat pri domobrancih, je družino po vojni razbil: najprej je odšel v Ameriko oče s sestro, po 1955. letu so jima sledili še mama, dve sestri in štirje bratje. V Frančišku je prevladala navezanost na domačijo, mladoleten je prevzel gospodarjenje ob veliki pomoči tete, še posebej pri trgovanju z živino, oddaji mleka in kupovanju semenskega krompirja na »črnem trgu«. Takoj po vojni so mu pomagali dva dodeljena nemška ujetnika in fant iz soseščine. Ko so v osemdesetih začeli z gradnjo avtoceste, je moral domačijo preseliti. Na novi lokaciji so povečali zmogljivosti za živino, še bolj pa potem, ko je gospodarjenje prevzel sin Franci. Pri 70. letih se je prvič povzpel na Triglav, še vedno zelo rad sede na traktor in vozi avto. V Ameriki so živi še 4 bratje, lepo se razumejo.

Miroslav Zorc je bil rojen 1937 na Lukovici, kjer živi še danes. Oče je pred koncem vojne zapustil državo in se ni nikoli vrnil. Šele leta 1991 je družina obiskala skupinski grob v Kočevju. Mama je preživela pet otrok, vsi so končali poklicne šole, in ohranila kmetijo, tudi s pomočjo Mici in sosedov, odsotnost očeta pa je močno povezala družino vse do danes. Mladost je zapolnil z delom doma in  športom; bil je nogometaš, smučarski skakalec, smučar, planinec, kasneje tudi funkcionar več športnih društev. Še danes je goreč športni navdušenec. Sicer livar je svojo poklicno pot preživel v Litostroju in na Inštitutu za rudarstvo, doma pa neutrudno gradil. Z bratom sta zgradila dva dvojčka, z družino pa vikend na Zaplani. Od 1963 do 1967 je bil prvi delegat KS Dragomer-Lukovica v Skupščini občine Vrhnika. Bil je mož Lidiji in oče Maji. Danes je upokojenec in vdovec, ima polne dneve in vsak dan gresta s »kužlnom«, tudi če dežuje, na Grmado ali Koreno. Lani jih je dopolnil osemdeset in nima ambicije, da bi jih sto.

Nejc Saje, rojen 1976 v Ljubljani, je v Dragomerju obiskoval osnovno šolo. Njegova pripoved je pričevanje o srečnem otroštvu, ustvarjalnem druženju z vrstniki in iskanju kasnejše poklicne poti. Športne aktivnosti, predvsem kolesarjenje in deskanje, pa druženje s prijatelji so imeli prednost pred šolo. Skupina najstnikov je tako med prvimi v Jugoslaviji vpeljala skejtanje z BMX kolesi. Nejc se je preizkusil tudi kot kitarist v bendu. Na Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo je sledil svojim prijateljem, sprejemni test je opravil kot najboljši kandidat, vendar je tudi kot fotograf ubral povsem samosvojo pot. Pred koncem šolanja ga je hudo prizadela smrt v družini, a se je kot laborant ob delu znanih fotografov hitro učil in mojstril ter kmalu nadgradil osnovni poklic. Leta 1996 je skupaj s kolegi osnoval skupino STRUP, ki vse od leta 2001 prejema številne nagrade za animirane spote, filme in risanke. Zadnjih pet let je Nejc Saje direktor Zavoda STRUP produkcija in od 1. marca letos tudi član Združenja filmskih snemalcev Slovenije.

Summary

The fourth edition of Conversations with community members features three diverse life paths. The first about a native that separated from his parents to devote his life to farming. The second about a native that loved hockey more than people and the third about a former pupil of our elementary school that has become a successful artist photographer and recipient of numerous awards.


Frančišek Rus, born in 1930 in Log, devoted his entire life to farming, from early childhood to the surrender of the farm to his son and heir. The farm was the second biggest in the area. The Second World War marked his family forever. When the war finished, the family split apart. Out of fear of what consequences might occur due to his brother having been a member of the white Guard, his father and a sister flew to America, followed by his mother and six sisters and brothers in 1955. However, Franc’s attachment to the farm prevailed and he returned home. As a minor, he took over the management of the farm, receiving great help by his auntin trading in livestock and milk and buying potatoes on black market. Immediately after the war, two German prisoners were helping on the farm; it was a usual practice in that time. When the construction of the motorway began in the 1980s, the farm had to move. At the new location, they increased livestock capacities. At the age of 70, Franc climbed Triglav for the first time. Nowadays, he still loves to drive a tractor and his car. Four of his brothers are living in America, and they get on very well.

Miroslav Zorc, born in 1938 in Lukovica, where he lives today. Before the war ended, his father left the country and never returned. It was not until 1991 that the family visited a group grave in Kočevje. His mother survived five children; all finished vocational schools and preserved the farm with the help of Mica and neighbours, while the absence of a father has strongly bonded the family to this day. He filled his youth with work at home and sport: footballer, ski jumper, skier, mountaineer and later an official of several sports associations. Even today, he is an ardent sports enthusiast. He spent his career in Litostroj and the Mining Institute, meanwhile tirelessly building his home: two twin houses with his brother and a holiday home at Zaplana for his own family. From 1963 to 1967, he was the first delegate of the Dragomer-Lukovica local community at the Assembly of the Municipality of Vrhnika. He is also a husband to Lidija and a father to Maja. Today, he is retired and widowed, his days are full of activities and he likes to go for a walk with his dog up to Grmada or Korena Hill, even if it rains. Last year he was eighty and has no thoughts of reaching one hundred.


Nejc Saje, born in 1976 in Ljubljana, attended elementary school in Dragomer. His narrative testifies to a happy childhood, creative gathering with peers and the search for a later career. Sports activities, especially cycling and surfing, and hanging out with friends took precedence over school. He and his friends were among the first in Yugoslavia to introduce skateboarding with BMX wheels. Nejc also tested himself as a guitarist in a band. After finishing primary school, he followed his friends to the Secondary School of Design and Photography; he passed the admissions test as the best candidate. During his schooling, he was strongly affected by a family death, but as a labourer among famous photographers, he learned quickly, soon upgraded his basic profession and also took a completely independent path as a photographer. In 1996, together with his colleagues, he founded the STRUP group, which since 2001 has received numerous awards for animated films, films and cartoons. For the past five years, Nejc has been the director of the STRUP Production Institute, and on 1 March this year, he became a member of the Slovenian Association of Cinematographers.