Pogovori z občani 5

V 5. številki Pogovori z občani so objavljene štiri raznolike življenjske poti. Prva o staroselcu, inovatorju, vsestranskem športniku in ljubitelju narave, Cirilu Krašovcu. Druga o nekdanjem učencu naše osnovne šole, priznanem ilustratorju. Tretja o svetovno priznanem akademskem slikarju Ivu Mršniku, ki pa je v našem okolju skoraj neznan. Četrta o nekdanjem učencu naše osnovne šole, ki je že pri svojih dvajsetih letih dosegel vrhunske rezultate v dvigovanju uteži. 

Ciril Krašovec je rojen 1951. leta na Golniku. Ko je dopolnil leto in pol se je družina vrnila na očetov dom na Lukovici. Lepe spomine ima na otroštvo: o druženju s starejšimi fanti pri Zorčevih, tehničnih inovacijah, branju knjig, ljubezni do narave.  Spomini na očeta so trpki. Ko si je ustvaril družino, sta si z ženo Dragico postavila svoj dom in veliko vlagala v znanje sina in hčerke. Bistveno je prispeval k razvoju športa v Dragomerju, za kar je dobil občinsko priznanje. Od 1986 do upokojitve leta 2011 je bil samostojen podjetnik inovator. V tem času je izpeljal okoli 50 uspešnih projektov. Kot upokojenec kljub težki bolezni še vedno vpeljuje novosti v življenje krajanov, pripravlja razne tehnične izboljšave, veliko bere in se z ženo potepa doma in v tujini.

Gorazd Vahen, rojen 1969. v Ljubljani, je zadnje tri razrede končal v OŠ Log-Dragomer. Že v OŠ se je zavedel, da želi v življenju risati. Končal je Likovno akademijo. Kariero ilustratorja je začel pri reviji Ciciban. Po očetovi smrti se je z družino preselil iz Ljubljane domov na Log. Živijo skupaj z mamo. Gorazd verjame, da se otrokom ob branju ilustriranih pravljic »odpira čisto nov in čudovit svet.« Poznamo ga po ilustracijah pravljic Frana Milčinskega in Svetlane Makarovič, ki mu je dala pomembno popotnico za ustvarjanje. A njegove ilustracije najdemo tudi v veliko drugih knjigah. Načrtov ima veliko: nadaljevanje zgodb Malega placa, ilustriranje svojih avtorskih zgodb in dokončanje Slike Ljubljane v poklon svojemu očetu.

Ivo Mršnik, rojen 1939. leta v Knežaku, je samo v naši občini skoraj neznan. Dve njegovi grafiki sta vključeni v stalno grafično zbirko v Albertini na Dunaju. Kljub nadarjenosti za risanje se je najprej izučil za ključavničarja in se kasneje odločil za novo kariero; naredil je sprejemni izpit na Likovno akademijo in dobil Prešernovo nagrado za diplomsko delo. Več let je poučeval likovno vzgojo na OŠ Vič in metodiko poučevanja likovne vzgoje na dislociranih oddelkih Pedagoške akademije. Je prejemnik več nagrad v tujini in doma. Njegove risbe so samo črno-bele, risane z ogljem. Njegovemu  načinu izpovedovanja ustreza samo črna. V Dragomer sta se z ženo priselila leta 1997, potem ko se je Ivo »ponovno rodil« po operaciji srca.

Juša Novaka Rožnika, rojenega 1996. leta, predstavljamo kot otroka in najstnika, ki je odraščal ob ljubeči materi brez očeta, in kot uspešnega športnika. Pri 20. letih je dosegel 1. in 5. mesto na mednarodnih tekmovanjih v dvigovanju uteži in prejel številne zlate medalje na državnih prvenstvih. Predstavlja nam ta šport, ki ga želi v bodoče kot trener širiti med mladimi. V tem vidi svojo prihodnost.

Summary

The fifth Edition of Conversations with community members features four diverse life paths. The first about Ciril Krašovec, a native, an innovator, a versatile athlete and a lover of nature. The second about Gorazd Vahen, a former pupil at our elementary school, a famous illustrator. The third about academic painter Ivo Mršnik, celebrated abroad but almost unknown in our community. The fourth about Juš Novak Rožnik, a former pupil at our elementary school, who has achieved top results in weightlifting at only 20 years of age.

Ciril Krašovec was born in 1951 in Golnik. When he was one and a half years old, his family returned to their father’s home in Lukovica. He has fond memories of his childhood, about playing with the older boys in Zorčevih, about his technical innovations, reading, love for nature. Memories of his father are painful. When he started his own family, he and his wife, Dragica, built their new home, and unlike his father, invested in the education of their son and daughter. He contributed significantly to the development of sport in Dragomer, for which he received a municipal accolade. From 1986 until his retirement in 2011, he was an independent entrepreneur. During that time, he carried out about 50 successful ventures. After he retired, despite a serious illness due to a stroke, he still introduced innovations into the lives of the locals, brought various technical improvements, read a lot and travelled with his wife, at home and abroad.

Gorazd Vahen, born in 1969 in Ljubljana, finished the last three primary school classes at the Log Dragomer Primary School. Already in elementary school, he discovered that in the future, he wanted to draw. He graduated at the Academy of Fine Arts in Ljubljana. He started his illustration career at the Ciciban magazine. After his father’s death, he and his family moved from Ljubljana back home to Log. They live together with his mother. Gorazd believes that when reading illustrated fairy tales, a wonderful world opens up for children. We all know him by his illustrations of Fran Milčinski’s and Svetlana Makarovic’s fairy tales. She also gave him important advice concerning his illustration career. However, his illustrations are found in many books. He has plenty of plans: the continuation of the Mali plac, the illustration of his own stories and the completion of the Picture of Ljubljana, as a bow to his father.

Ivo Mršnik, born in 1939 in Knežak, is almost unknown in our community and yet The Albertina Museum in Vienna holds two of his prints in the permanent Graphic Art Collection. Despite his talent for drawing, he first trained as a locksmith and later decided to start a new career; he passed the entrance exam at the Academy of Fine Arts and received the Prešeren Prize for diploma work. He was an art teacher at Vič Primary School and the teacher of methodology of teaching art at dislocated departments at the Pedagogical Academy. He has received several prizes at home and abroad. His drawings are only black and white, drawn with charcoal. His way of expressing himself is just with black. He moved to Dragomer with his wife in 1997, when he was “born again” after heart surgery.

Juš Novak Rožnik, born in 1996, is presented as a child and a teenager who grew up with a loving mother, without a father, and as a successful athlete. At the age of 20, he achieved 1st and 5th place at international weightlifting competitions, and won many gold medals at national championships. He presents us this sport that he plans to spread to young people in the future as a coach. This is where he sees his future.