V programu dela DVIG načrtujemo predstavitve naravnih in kulturnih znamenitosti v naši občini, ker jih večina med nami pozna le slabo, ali pa sploh ne, v Našem društvu pa želimo, da se v ožji in širši javnosti pojavljamo tudi s pozitivnimi zgodbami, in zato, ker je rdeča nit delovanja DVIG-a izobraževanje vseh generacij za varovanje naravnih in kulturnih dobrin. To pa je mogoče le, če jih poznamo.

Lipa je prva znamenitost, ki jo v DVIG-u predstavljamo občanom in širši slovenski javnosti. Za izpeljavo ŠK smo pridobili sredstva na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v letu 2016.

Za obstoj lipe smo prebrali v okoljskem poročilu, ki je bilo ena od podlag za pripravo občinskega prostorskega načrta v mandatu Mladena Sumina. Kar nekaj časa smo potrebovali, da smo odkrili, kje to drevo raste.

Rezultati dela ŠK so:

  • zloženka, dejansko brošura (12  strani A5 formata),  LIPA NA LUKOVICI,
  • brošura Simbolni pomen lipe za slovenstvo nekoč in danes,
  • predlog občinski upravi, da postavi označevalno tablo (samostojno stoječo ali na deblu), v skladu s PRAVILNIKOM o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Ur. L.RS, št. 117/02 z dne 28. 12. 2002; Ur. L.  RS, št. 53/05 z dne 31. 5. 2005),
  • predstavitev zloženke na Karavani ŠK 2017 v Idriji,
  • predstavitev zloženke na sejmu nevladnih organizacij LUPA 2017,
  • predstavite zloženke načrtujemo tudi v naši občini in na različnih odmevnejših dogodkih v Sloveniji.

V brošuri v prvem delu prestavljamo našo lipo na Lukovici: med naravne znamenitosti je vključena zaradi izjemnega obsega debla (403 cm), visoka je 21 m.
V drugem delu predstavljamo simbolni pomen lipe za slovenstvo nekoč in danes: legende o lipi, o lipi v slovenskem slovstvu, simbolnem pomenu lipe v novejši zgodovini Slovencev.

Zavod RS za varstvo narave je opravil meritve lipe,  nam svetoval tudi pri pripravi zloženke in pripravi vsebine za označevalno tablo. Za pomoč se iskreno zahvaljujemo gospe Urški Galien.

Brošuro želimo natisniti v 200 izvodih, tako da bi bila dostopna čim širšemu krogu ljudi. Zato  smo dali pobudo občinskemu odboru za negospodarstvo, da ob razpravi o rebalansu proračuna občine za leto 2017 zagotovi dodatna sredstva za oblikovanje in tisk.