K oceni je prispevalo sedem članic BK (ena iz BK iz Maribora) od skupno osmih, ki smo v letu 2021 delovale v BK v tako imenovani Zoom učilnici.  Štirje  člani  so  nas  v  tem  letu  zapustili,  trije  zaradi  »covidnih«  omejitev,    eden  zaradi  drugih  obveznosti.  Zanimalo nas je, zakaj sodelujemo v BK, kako uspešne  smo  pri  uresničevanju  poslanstva  in  ciljev  našega  BK,  kako  smo  aktivne  pri  izbiri  avtorjev  in  v  razpravah,  ali  s  svojim  udejstvovanjem prispevamo na širjenje bralnih navad med sovaščani  in  kaj  storiti,  da  bi  k  branju  pritegnili  nove  člane.  Posebej  pozorno  smo  ovrednotili  to,  kar  menimo,  da  je  največja  kakovost  našega  BK.  Seveda nismo mogle mimo vprašanja o celoletni uporabi Zooma. Vprašanje, zakaj sodelujemo? Ne samo zaradi ljubezni in veselja do branja, ampak tudi zato, da spoznavam mlajše slovenske avtorje. Odgovor  »rada  berem  in  spoznavam  sodobne  avtorje«  je  povedan  na  več  načinov:  branje  mi  pomeni  užitek,  sprostitev,  širjenje  obzorij  in  duha;  veselje  do  branja;  radost,  ker  spoznavamo  sodobne slovenske avtorje; zanimanje za literaturo; branje je moje najljubše delo v prostem času, … pred upokojitvijo sem večinoma brala tuje avtorje, največkrat  v  tujih  jezikih,  premalo  sem  poznala  moderno slovensko literaturo in mlajše avtorje.

O prvem cilju delovanja BK – razvijanje bralne kulture: visoko je postavljen in prestavlja delček v mozaiku nacionalnih kampanj in strategij za razvijanje bralne kulture.

Brez  izjeme  članice  ugotavljamo,  da  ta  cilj  do-sledno  uresničujemo,  odlikuje  nas  dobro  pozna-vanje  širše  slovenske  literature.  Prav  v  BK  smo  spoznali  mnoge  sodobne  avtorje,  ki  bi  jih  sicer  težko sami našli na policah in vzeli v roke. Posebna odlika našega BK pa je to, da razvijamo bralno kulturo  z  branjem  samo  slovenskih  avtorjev,  če-prav je kdo v začetku verjel, da to ni mogoče in da bomo slej ko prej presedlali na tuje avtorje. Res pa je,  da  se  na  srečanjih  dostikrat  dotaknemo  tudi  prevodov tujih avtorjev. Članice  BK  težko  ocenjujemo  uresničevanje  drugega cilja našega BK – širjenje bralne kulture med  sokrajane.  Takšno  ocenjevanje  bi  zahtevalo  posebno  analizo.  Ne  bi  pa  bilo  prav,  da  bi  ga  ocenjevali  le  po  številu  članov  BK.  To  je  bilo  do  pojava covida konstantno, selitev BK v virtualno obdobje pa je prinesla davek, osip, ki smo ga omenili v uvodu.

In kako smo zadovoljne z lastnim prispevkom pri izboru avtorjev in v razpravah o prebranem?

Levji delež pri izboru del in avtorjev nosi seveda mentorica Alenka, a članice vedno lahko in tudi same predlagamo kakšno delo in se potem skupaj odločamo, ali ga vključiti v bralni seznam ali ne. Z  razpravami  o  prebranem  delu  na  srečanjih  BK pa je tako, kot velja to sicer za večino dejavno-sti: eni smo bolj aktivni, drugi manj. Če si uspeš knjigo pravočasno sposoditi in jo prebrati, lahko aktivneje  sodeluješ;  če  pa  prebereš  samo  odlomke,  ki  jih  Alenka  skrbno  pošilja,  si  manj  aktiven,  si  le  poslušalec  temeljite  razlage  mentorice  in  mnenj ostalih članov. Ampak tudi to je koristno »za  zamudnike«,  ki  delo  preberemo  kasneje,  saj  smo dobili neke vrste »opomnik«, kaj je posebna odlika posameznega dela. Je pa naše sodelovanje v razpravah verjetno odvisno tudi od tega, ali nas je knjiga pritegnila ali ne. Vsako razmišljanje o prebranem delu, ki ga katerikoli  od  članov  podeli  z  ostalimi  člani  na  srečanjih, je dragoceno: ljudje smo različni, različno dojemamo  in  prav  to  bogati  naše  odnose  in  na  drugi strani daje snov za razmišljanje. Še z očmi drugega.

Na srečanjih BK odpremo tudi številna aktualna  vprašanja  sodobnega  časa,  slovenske  družbe  in aktualnih dogajanj, ki se odražajo v literaturi.

In še o počutjih na srečanjih BK v živo in po Zoom-u

Rdeča   nit   teh   sporočil:   izjemno   sproščeno   vzdušje,  debate  so  dobre,  vedno  prijetno,  super,  iskrive misli ob soočanju mnenj sobralcev v živo. Zoom:  manjka  tista  neposredna  komunikacija,  prelistavanje knjige, osebni stik – tisti naši obrazi na  ekranu  tega  ne  nadomestijo,  žal  Na  počutje  vplivajo tudi pogoji za izposojo knjig. V času ko-rone je bila ta otežena, nepoznavanje vsebine med člani pa otežkoča poglobljen razgovor: kdor knji-ge  ni  prebral,  mu  je  neprijetno,  pa  tudi  pogovor  lahko  zaide  izven  vsebine.  Če  povzamemo:  delo  po Zoom-u je udobno, a živ stik pomeni tudi dru-ženje,  ustrezne  reakcije,  drugačno  odgovornost  za  aktivno  sodelovanje.  Srečanja  po  Zoom-u  so  rešitev v dani situaciji in jih ne moremo označiti niti kot zelo slaba niti kot zelo dobra. Je pa bolje kot  nič.  Verjetno  pa  se  bomo  vsi  razveselili  srečanj v živo, ko bo do njih prišlo.

 In kako, če, skupno delo v BK vpliva na širjenje bralnih navad med sovaščani?

To  bi  verjetno  morali  povprašati  sovaščane,  same  ne  vemo,  ali  se  krog  bralcev  širi.  Je  pa  res  naslednje:  dobri  zgledi  vlečejo;  marsikdo  seže  po kakšni »naši« knjigi, ko si prebere Dnevniške zapiske  BK,  ki  jih  objavlja  Dragica  Krašovec  v  Našem  časopisu;  z  objavami  in  tudi  z  osebnimi  pogovori z znanci in prijatelji, v katerih jim predstavljamo prebrana dela, spodbujamo k branju in pomagamo pri izbiri avtorjev in del; morda tudi zato sokrajani več segajo po knjigi in po domačih piscih. Dejstvo pa je, da je vnašanje bralne kultu-re med ljudi, ki jih branje ne zanima, težko in dolgotrajno  delo.  A  med  tistimi,  s  katerimi  imamo  več stika, lahko postopoma vzbudimo zanimanje za kakšno knjigo.

Kako bi po mnenju članic pritegnili v BK nove člane in povečalo željo po branju med sokrajani?

Članice  se  zavedamo,  da  je  to  v  resnici  težko  vprašanje.  Vsak,  ki  želi  in  mu  je  do  branja,  se  lahko pridruži. Je pa to tudi neka obveza, ki zahteva  določeno  disciplino.  Mnogim  to  ne  gre  in  ne  ustreza,  ali  pa  se  jim  zdi  to  prehuda  obveza.  V času covida je skorja nemogoče načrtovati sre-čanja  z  avtorji  ali  literarne  ekskurzije,  ki  bi  prav  gotovo privabile več bralcev. Imamo   pa   povsem   konkretne   predloge,   ki   vključujejo tudi dejavnosti, ki smo jih v preteklo-sti že imeli (a ne dovolj pogosto) in so v letu 2021 zaradi korone povsem zamrle. To pa so:- povabilo literatom na srečanja BK- literarni večeri, –  javno  prebiranje  zanimivih  odlomkov  iz  naše  literature  ob  zanimivih  strokovnih  komentar-jih- ogledi gledaliških predstav literarne ekskurzije po poteh literarnih ustvarjalcev in njihovih ju-nakov-  izmenjava  mnenj  in  izkušenj,  skupna  srečanja  z  drugimi  bralnimi  krožki,  v  našem  okolju  –  Vrhnika, Drenov Grič- osebna predstavljanja delovanja v BK znancem in prijateljem- več promocijskih dogodkov-  predstavljanje  našega  BK  na  skupnih  straneh  NČ, ne samo na straneh Občine Log  Dragomer-  ko  bodo  omejitve  druženja  odpravljene,  bo  to  pritegnilo k sodelovanju vsaj nekdanje člane

In kaj je največja kakovost BK?

Tudi tukaj lahko mnenja strnemo v nekaj alinej: največja  kakovost  je  zagotovo  spoznavanje  slo-venske sodobne literature, ki je izredno dobra in povsem primerljiva s tujo literaturo. Zaslugo zato ima  naša  mentorica  Alenka  Logar  Pleško,  ki  s  svojo neizmerno razgledanostjo in poznavanjem slovenske literature, s svojo modrostjo in življenjsko energijo vodi naša srečanja. Mentorica nas se-znanja s kakovostnimi novejšimi literarnimi deli, česar  mnoge  med  nami  ne  bi  uspele  spremljati.  Dobri so tudi zapisi v Našem časopisu. Naši  mentorici  Alenki  Logar  Pleško  sporočamo:  naj  te  življenjska  energija  in  žar  še  dolgo  ne  zapustita, da bi nas še dolgo vodila v tem krožku in nam razstirala poglede v slovensko literaturo; naša  srečanja  niso  samo  pogovori  o  prebranih  knjigah, so tudi drobni klepeti o vsakdanjih rečeh, dogodkih in ljudeh; bralna srečanja so za nas dragocena  in  zahvaljujemo  se  vedno  znova  za  trud,  ki ga vlagaš, a tudi hvala za sodelovanje vsem, ki vztrajate  ob  branju  Hvaležni  smo  za  opravljeno  delo.

In  še  veliko  željo  ti  sporočamo,  Alenka:  takoj,  ko  te  nore  covidne  razmere  minejo,  pričnimo  z  utečenim delom, vključimo srečanja s pisci, oglejmo si kakšno predstavo, organiziramo večer branja kratke proze ali poezije, nekaj, kar bo poživilo delovanje krožka.

Financiranje  BK:  Občina  Log  –  Dragomer  in  prostovoljsko delo mentoric

Olga, Boža, Dragica, Erika, Iva, Tanja, Milojka

 

Mentorica Alenka Logar Pleško o BKV

prvi  vrsti  moraš  poznati  samega  sebe  –  v  na-šem primeru slovenske avtorje, ki vedno znova dokazujejo,  da  jih  je  vredno  brati  in  spoznavati,  če  hočeš spoznavati svet. In v BK se zavedamo, da je vredno spoznavati slovenske avtorje. Vedno znova z veliko radovednostjo pričakujem, kaj vse bodo ob prebranih knjigah odkrili člani in kako bodo knjigo sprejeli. Vedno znova me presenetijo s svojimi opa-žanji. Mislim tudi, da vsaj posredno vplivamo na širjenje bralnih navad med sovaščani, pomembno vlogo  imajo  Dragičini  zapisi  o  prebranih  knjigah  v NČ.

V NČ objavljeno dne 28.2.2022 – stran 51